0

న్యూట్రిజీనోమిక్స్ మరియు మీరు

Nutrigenomics Telugu

న్యూట్రిజీనోమిక్స్ శాస్త్రవేత్తలు మన ఆహారం మరియు జీవనశైలి మధ్య పరస్పరాన్ని చూసి అవి మన DNA ను — జీవక్రియ, అభివృద్ధి, మరియు ఆరోగ్య సంబంధిత జన్యువులు — ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో చెప్తారు. Continue Reading