అక్రిడిటేషన్లు

  • ISO15189/NABL

  • NABL స్కోప్

  • ISO9001

  • PCPNDT