ఉత్పత్తి సమాచారానికి దాటవేయండి
1 యొక్క 1

మీల్ ప్రిపరేషన్ ఎసెన్షియల్స్

సాధారణ ధర
Rs. 999.00
సాధారణ ధర
Rs. 999.00
అమ్ముడు ధర
Rs. 999.00

  పై ఆఫర్‌లకు కూపన్ అవసరం లేదు. చెల్లింపు పేజీ నుండి నేరుగా ఆఫర్‌లను పొందవచ్చు.


  Meal Prep Essentials: Genetic Insights for Healthy Eating

  [For Returning Customers Only] |  No sampling needed

  Are you struggling with obesity or trying to navigate the overwhelming world of diet and meal planning? The "Meal Prep Essentials" report is here to help you make your meals easier, healthier, and perfectly tailored to your unique genetic makeup.

  This report includes genetic insights on conditions essential for planning out your meals for long-term benefits.

  What's Included in this report 

  4 Panels to help you with the essential info for tailoring and planning your meals 

  Key Components  

   Fat, Protein and Fiber Requirement 

  Micro Nutrients  

   Iron, Vitamin A

  Oils and Condiments  

   Saturated Fat

  Taste Preferences 

  Sweet Tooth, Bitter taste sensitivity, Spice Lover

   

  Why Choose Meal Prep Essentials?

  Personalized Nutrition

  Understand which key components and micronutrients you need more of and learn about your taste preferences to make healthy eating enjoyable.

   Scientifically Backed

  Our report leverages cutting-edge genomic science to provide insights that are uniquely yours. No more guessing games—make informed decisions that work with your body's natural tendencies.

   Comprehensive Insights

  • Key Components: Learn about the natural needs and responses of your body to key components like fiber, fat and, protein.
  • Oils and Condiments: Learn which fats are most beneficial for you and how to use them to enhance flavor without compromising health.
  • Micronutrients: Identify any deficiencies and get recommendations on how to correct them through diet, ensuring you feel your best every day.
  • Taste Preferences: Find out why you crave certain foods and how to satisfy those cravings in a healthy manner.

  Achieve Your Weight Goals

  With tailored advice, you can create meal plans that not only help you lose weight but also maintain a healthy lifestyle. This isn't a fad diet—it's a sustainable approach to eating that aligns with your genetic blueprint.

   

   Benefits of the Meal Prep Essentials Report

  • Enhanced Energy Levels: By giving your body the nutrients it needs, you’ll experience increased energy and vitality.
  • Improved Health Markers: Targeted nutrition can help reduce cholesterol, stabilize blood sugar levels, and lower blood pressure.
  • Better Mood and Mental Clarity: Proper nutrition affects not just your body, but also your mind. Feel more focused, less stressed, and more in control of your eating habits.
  • Sustainable Weight Loss: Create a meal plan that you enjoy and can stick to, helping you lose weight gradually and keep it off.


   Who Should Take This Report?


  • Individuals Battling Obesity: Get a personalized roadmap to make healthy eating easier and more effective.
  • Diet Enthusiasts: Enhance your current meal planning strategies with insights backed by your genetic data.
  • Anyone Seeking Better Health: Even if you’re not overweight, understanding your nutritional needs can lead to better overall health and well-being.


  Transform your approach to meal planning and start your journey to a healthier you with the "Meal Prep Essentials" report. Embrace the power of personalized nutrition and see the difference it makes in your life.

  Get Started Today and Take the First Step Towards a Healthier Future!

  నమూనా రకం
  • No sampling required
  మీల్ ప్రిపరేషన్ ఎసెన్షియల్స్

  లక్షణాలు

  • వ్యక్తిగతీకరించబడింది మరియు చర్య తీసుకోదగినది

  • పాన్ ఇండియా షిప్పింగ్

  • డిజిటల్ నివేదికలు

  • సురక్షిత వ్యక్తిగత డేటా

  తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

  ఈ పరీక్ష నుండి ఎవరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు?

  Anyone looking to improve their diet and nutrition

  మేము ఎలా విశ్లేషిస్తాము?

  నివేదిక పొందడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

  7 days

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)