ఉత్పత్తి సమాచారానికి దాటవేయండి
1 యొక్క 1

మెంటల్ స్ట్రెంత్ ఎసెన్షియల్స్

సాధారణ ధర
Rs. 999.00
సాధారణ ధర
అమ్ముడు ధర
Rs. 999.00

  పై ఆఫర్‌లకు కూపన్ అవసరం లేదు. చెల్లింపు పేజీ నుండి నేరుగా ఆఫర్‌లను పొందవచ్చు.


  Mental Strength Essentials: Your Personalized Path to Peak Mental Performance

  [For Returning Customers Only] |  No sampling needed

  In today's fast-paced world, mental strength is crucial for success and well-being. "Mental Strength Essentials" is your comprehensive guide to optimizing your cognitive abilities, emotional resilience, stress management, and learning capacity. Perfect for individuals in high-stress jobs and those striving for peak performance, this report provides personalized insights based on your genetic profile.


  What's included in the report

  5 specialized panels relevant for becoming mentally strong

  Cognition: Focus, Planning 

  Emotion: Emotion Awareness, Empathy, Negativity Bias

  Feeling: Stress Control, Anxiety Control, Depressive mood control

  Self Control: ADHD, Extroversion, Social Connectivity, Resilience

  Learning : Learning Capacity, Memory

   

  Why Choose Mental Strength Essentials?


   Personalized Mental Health Insights

  Discover how your unique genetic makeup influences your cognition, emotions, and stress responses. Learn strategies to enhance your mental strength tailored specifically to you.


   Scientifically Backed

  Our report utilizes the latest advancements in genomic science to deliver precise and actionable recommendations. No more generic advice—get the insights that truly matter to you.

   Comprehensive Analysis

  • Cognition: Understand your cognitive strengths and areas for improvement. Enhance your memory, focus, and problem-solving skills.
  • Emotion: Gain insights into your emotional regulation and resilience. Learn how to manage your emotions effectively in high-pressure situations.
  • Feeling and Stress Control: Identify your stress triggers and discover personalized techniques to manage and reduce stress. Achieve a balanced and calm state of mind.
  • Learning: Optimize your learning strategies based on your genetic predispositions. Improve your ability to acquire and retain new information.

   Achieve Your Mental Health Goals

  With tailored advice, you can develop a mental fitness plan that not only helps you cope with stress but also enhances your overall mental performance. This isn't just about managing stress—it's about achieving mental excellence.


   Benefits of the Mental Strength Essentials Report


  • Enhanced Cognitive Performance: Improve your focus, memory, and problem-solving abilities with targeted strategies.
  • Better Emotional Health: Learn how to regulate your emotions and build resilience, improving your overall emotional well-being.
  • Effective Stress Management: Discover personalized techniques to reduce stress and maintain a calm, balanced mind.
  • Optimized Learning Abilities: Understand how you learn best and apply this knowledge to enhance your professional and personal development.


   Who Should Take This Report?


  • Professionals in High-Stress Jobs: Gain insights and tools to manage stress and perform at your best under pressure.
  • Peak Performance Seekers: Enhance your cognitive and emotional capabilities to achieve peak mental performance.
  • Anyone Looking to Improve Mental Health: Even if you're not in a high-stress job, understanding your mental strengths can significantly enhance your quality of life.
  Transform your mental performance and achieve your goals with the "Mental Strength Essentials" report. Embrace the power of personalized mental health insights and see the difference it makes in your life.

  Get Started Today

   

  నమూనా రకం
  • No sampling required
  మెంటల్ స్ట్రెంత్ ఎసెన్షియల్స్

  లక్షణాలు

  • వ్యక్తిగతీకరించబడింది మరియు చర్య తీసుకోదగినది

  • పాన్ ఇండియా షిప్పింగ్

  • డిజిటల్ నివేదికలు

  • సురక్షిత వ్యక్తిగత డేటా

  తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

  ఈ పరీక్ష నుండి ఎవరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు?

  మేము ఎలా విశ్లేషిస్తాము?

  నివేదిక పొందడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

  7 days

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)