ఉత్పత్తి సమాచారానికి దాటవేయండి
1 యొక్క 1

పోషక విలువలు

సాధారణ ధర
Rs. 999.00
సాధారణ ధర
అమ్ముడు ధర
Rs. 999.00

  పై ఆఫర్‌లకు కూపన్ అవసరం లేదు. చెల్లింపు పేజీ నుండి నేరుగా ఆఫర్‌లను పొందవచ్చు.


  Nutrient Prep Essentials : Genetic Insights for precision nutrition

  [For Returning Customers Only] |  No sampling needed

  Are you looking to optimize your diet and establish healthier habits? "Nutrient Essentials" is your ultimate guide to understanding and applying personalized nutrition based on your unique genetic profile. Whether you're struggling with obesity, managing chronic conditions, or simply striving for better health, this report provides the actionable insights you need.

  What's Included in the Report 

  Micros

  Iron, Magnesium, Salt Sensitivity , Calcium Absorption, Biotin

  Macros

  Saturated Fat Sensitivity, Peanut Allergy, Carbohydrates

  Habits

  Anxiety Control, Motivation to Exercise

   

   Why Choose Nutrient Essentials?


   Tailored Nutritional Advice

  Unlock the power of your genetic information to discover the precise balance of micros and macros your body needs. Learn how to establish habits that support long-term health and well-being.

   Scientifically Driven

  Our report uses the latest genomic research to provide you with customized dietary recommendations. No more one-size-fits-all diets—get the information that’s right for you.

   Detailed Analysis

  • Micros (Micronutrients): Identify specific vitamin and mineral needs to prevent deficiencies and support overall health.
  • Macros (Macronutrients): Understand your body's response to fats and carbohydrates to optimize energy levels and support weight management.
  • Habits for Health and Food: Develop effective eating and lifestyle habits based on your genetic predispositions, making it easier to achieve and maintain your health goals.

   Achieve Your Health Goals

  With personalized recommendations, you can create a nutrition plan that not only helps with weight management but also enhances your overall health and vitality. This isn't just another diet—it's a sustainable lifestyle change rooted in science.


   Benefits of the Nutrient Essentials Report


  • Enhanced Energy and Vitality: Fuel your body with the right balance of nutrients, leading to improved energy levels and overall wellness.
  • Improved Health Markers: Tailored nutritional advice can help you manage and potentially reduce the risk of chronic conditions like diabetes, hypertension, and heart disease.
  • Better Mental and Emotional Health: Proper nutrition impacts not just physical health but also mental clarity, mood, and stress levels.
  • Sustainable Weight Management: Achieve your weight goals with a diet plan that is enjoyable, effective, and sustainable.


   Who Should Take This Report?

  • Individuals Looking to Lose Weight: Get a clear, personalized plan to make healthy eating more effective.
  • Health Enthusiasts: Enhance your current diet and lifestyle with insights specifically tailored to your genetic profile.
  • Anyone Seeking Optimal Health: Whether you have specific health concerns or simply want to improve your overall well-being, personalized nutrition can make a significant difference.

   

  Revolutionize your approach to nutrition and health with the "Nutrient Essentials" report. Harness the power of personalized dietary advice to achieve your health goals and improve your quality of life.

  Get Started Today!

  పోషక విలువలు

  లక్షణాలు

  • వ్యక్తిగతీకరించబడింది మరియు చర్య తీసుకోదగినది

  • పాన్ ఇండియా షిప్పింగ్

  • డిజిటల్ నివేదికలు

  • సురక్షిత వ్యక్తిగత డేటా

  తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

  ఈ పరీక్ష నుండి ఎవరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు?

  Any looking to improve their diet and nutrition

  మేము ఎలా విశ్లేషిస్తాము?

  నివేదిక పొందడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

  7 days

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)